Shenzhen Yim Tin visit

CIMG0379

CIMG0380

CIMG0382

CIMG0383

CIMG0385

CIMG0386

CIMG0387

Additional information